MEDYA

2024 FAALİYET YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Card image cap

EKU Fren ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil No: 1022093

28.06.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK 2024 FAALİYET YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 31.05.2024 tarih ve 2024/06 nolu Yönetim Kurulu kararı ile almış olduğu karara istinaden; 2024 faaliyet yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.06.2024 tarihinde Cuma günü saat 14:30’da Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:2, 42 Maslak Plaza, A Multi Ofis Toplantı Odası 1&2, Sarıyer /İstanbul adresinde, ekteki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

2024 faaliyet yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet ilanı, www.eku.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunmaktadır. 2024 faaliyet yılı olağanüstü genel kurul toplantısına davet ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ nde ve Gebze Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda düzenlenen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

Mehmet DUDAROĞLU

Serpil DUDAROĞLU

Hatice KÜÇÜK

EKLER:

2024 faaliyet yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Gündemi

Vekaletnâme Örneği

31.05.2024 tarih ve 2024/06 nolu Yönetim Kurulu Kararı’nın Noter onaylı sureti

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğumuz ……………………………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, EKU Fren ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi’nin 28.06.2024 tarihinde Cuma günü saat 14:30’da Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:2, 42 Maslak Plaza, A Multi Ofis Toplantı Odası 1&2, Sarıyer /İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan 2024 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulduğu takdirde müteakip toplantılarda EKU Fren ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi’nde sahibi bulunduğumuz tüm paylar itibari ile bizi tüm pay sahipliği yetkileri ile temsil etmeye, müzakerelerde ve önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için namımıza münferiden oy kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere ……………………………’ı vekil tayin ettim. Olağanüstü genel kurul toplantısına birden çok vekilin birlikte katılmaları durumunda, oy kullanmaya yetkili vekil …………………………… olacaktır. ……………………’in katılamaması ve birden çok vekilin katılması halinde oy kullanmaya yetkili vekil …………………………… olacaktır.

Vekaleti Veren Ortağın

Adı ve Soyadı / Unvanı :

Tarih :

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi :

Adresi :

İmzası :

Not: 09 Ekim 2020 tarihli 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği Vekaletnamenin noter tasdikli olması ve ıslak imzalı aslının teslim edilmesi gerekmekte olup; ıslak imza bulunmayan fotokopi, faks ve e-posta yoluyla iletilen vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsil ve ilzama yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun vekaletnamede gösterilmesi şarttır. 6 Nisan 2021 tarihli 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca genel kurula katılabilecekler listesi düzenlenirken hamiline yazılı pay sahipleri bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanan pay sahipleri çizelgesi dikkate alınacaktır.

Mehmet DUDAROĞLU

Serpil DUDAROĞLU

Hatice KÜÇÜK

Sosyal Medyada Paylaş!

Bunları da beğenebilirsiniz

Card image cap
FUAR

Automechanika Shanghai Fuarını Geride Bıraktık

Asya'nın teknoloji merkezlerinden birinde sektörümüzdeki paydaşlarımızla buluştuk.

Ayrıntılı Bilgi
Card image cap
FUAR

Automechanika Dubai 2022’de İş Ortaklarımızla Buluştuk

Orta Doğu bölgesinin en büyük uluslararası ticaret fuarı Automechanika Dubai 2022’de iş ortaklarımızla bir araya geldik.

Ayrıntılı Bilgi