MEDYA

2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti

Card image cap

EKU Fren ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil No: 22378

 

09.10.2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK 2022 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 21.08.2023 tarih ve 2023/06 nolu yönetim kurulu kararı ile almış olduğu karara istinaden; 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 09.10.2023 Pazartesi günü saat 10:00’da, TOSB Otomotiv Tedarik San. İhtisas Org. San. Bölg. 3. Cad. No: 1 Çayırova/Kocaeli adresinde bulunan TOSB Workinn Hotel’in GEN salonunda, ekteki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 

Finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca, pay sahiplerine noter aracılığıyla hızlı posta şeklinde gönderimi sağlanacaktır.

Ayrıca 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet ilanı, www.eku.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunmaktadır.

 

01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına davet ilanı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve Gebze Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

 

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda düzenlenen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

 

Mehmet DUDAROĞLU, Serpil DUDAROĞLU, Hatice KÜÇÜK, Cenk NARTER
 

EKLER:

 1. Genel Kurul Toplantısının Gündemi

 2. Vekaletname Örneği

 3. 21.08.2023 tarih ve 2023/06 nolu Yönetim Kurulu Kararı’nın Noter onaylı sureti

 4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

 

Ek 1: 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi

 

GÜNDEM

 

 1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağını imza yetkisi tanınması,
 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
 3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
 4. 2022 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
 5. 2022 yılı faaliyetlerinden Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının oylanması,
 6. 2022 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlenmesi,
 8. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işlemler yönünden izin verilmesi,
 9. Bağımsız Denetçinin seçimi (2023 yılı için),
 10. Kapanış

 

Ek 2: Vekaletname Örneği

 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğumuz ……………………………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, EKU Fren ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi’nin 09.10.2023 Pazartesi günü saat 10:00’da TOSB Otomotiv Tedarik San. İhtisas Org. San. Bölg. 3. Cad. No: 1 Çayırova/Kocaeli adresinde bulunan TOSB Workinn Hotel’in GEN salonu adresinde gerçekleştirilecek olan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulduğu takdirde müteakip toplantılarda EKU Fren ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi’nde sahibi bulunduğumuz tüm paylar itibari ile bizi tüm pay sahipliği yetkileri ile temsil etmeye, müzakerelerde ve önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için namımıza münferiden oy kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere ……………………………’ı vekil tayin ettim. Olağan genel kurul toplantısına birden çok vekilin birlikte katılmaları durumunda, oy kullanmaya yetkili vekil …………………………… olacaktır. ……………………’in katılamaması ve birden çok vekilin katılması halinde oy kullanmaya yetkili vekil …………………………… olacaktır.

 

Vekaleti Veren Ortağın

 

Adı ve Soyadı / Unvanı :

İmzası :

Tarih :

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

 

Not: 09 Ekim 2020 tarihli 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği Vekaletnamenin noter tasdikli olması ve ıslak imzalı aslının teslim edilmesi gerekmekte olup; ıslak imza bulunmayan fotokopi, faks ve e-posta yoluyla iletilen vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsil ve ilzama yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun vekaletnamede gösterilmesi şarttır. 6 Nisan 2021 tarihli 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca genel kurula katılabilecekler listesi düzenlenirken hamiline yazılı pay sahipleri bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanan pay sahipleri çizelgesi dikkate alınacaktır.

 

Mehmet DUDAROĞLU, Serpil DUDAROĞLU, Hatice KÜÇÜK, Cenk NARTER
 

Sosyal Medyada Paylaş!

Bunları da beğenebilirsiniz

Card image cap
MEDYA

EKU Fren Genel Müdürü Doğukan Dudaroğlu TÜDÖKSAD’a Konuştu

EKU Fren ve Döküm, otomotiv ihracatında önemli bir başarıya imza attı ve Avrupa'nın en büyük dökümhanelerinden biri olma hedefine doğru ilerliyor.

Ayrıntılı Bilgi
Card image cap
MEDYA

İçimizden Biri: Dr. Mehmet Dudaroğlu

Türkiye Metal Döküm Sektörü’nün önde gelen isimlerinden EKU Fren ve Döküm Sanayi A.Ş. ve aynı zamanda Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Mehmet Dudaroğlu Türkdöküm’de ağırlandı.

Ayrıntılı Bilgi