iletişim formu
kişisel veri aydınlatma metni

  1. Tanımlar
Kişisel Veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Tedarikçi

Mal veya hizmet satın alınan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

İş Ortağı

İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

  • 1- Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, izin vermeniz halinde pazarlama bilgileri, tarafımıza göndermiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgilere ilişkin verileriniz; veri sorumlusu olarak Eku Fren ve Döküm San. A.Ş (“EKU”) (“Şirket”) tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  • 2- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
İşleme Amacı
Veri Kategorisi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlem Güvenliği Bilgisi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Pazarlama Bilgileri, Mesaj İçeriği Bilgisi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Pazarlama Bilgileri, Mesaj İçeriği Bilgisi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Pazarlama Bilgileri

Talep ve Şikayetlerin Karşılanması

Kimlik, İletişim, Pazarlama Bilgileri, Mesaj İçeriği Bilgisi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İşlem Güvenliği Bilgisi, Pazarlama Bilgileri

Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlem Güvenliği Bilgisi, Pazarlama Bilgileri

Saklama ve Arşivleme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Pazarlama Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgisi, Mesaj İçeriği Bilgisi

  • 3- Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda; kurumsal programların kullanılması, iş sürekliliği ve iş geliştirme faaliyetleri için alınan hizmet ve yazılımların kullanılması gibi ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde ve kanuni yükümlülük gereği pazarlama bilgilerin İYS’ye aktarılması gibi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmaktadır.

  • 4- Kaynak ve Hukuki Sebep

Tarafınızdan; elektronik ortamda, internet sitesi üzerinden otomatik olarak yazılı veri aktarım yolu ile toplanan kişisel verileriniz; işbu metnin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve madde 5/1’de belirtilen açık rızanız bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

  • 5- Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.eku.com.tr web adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan, ekufren@hs02.kep.tr KEP adresine göndereceğiniz ileti ile kvkk@eku.com.tr e-mail adresine; mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili form ile Tosb OSB 1. Cad. No:13 Çayırova /Kocaeli adresine şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.