çalışan adayı kişisel veri
aydınlatma metni

  1. Tanımlar
Kişisel Veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Tedarikçi

Mal veya hizmet satın alınan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

İş Ortağı

İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

  • 1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca işbu maddede sayılan; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, özlük bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, işlem güvenliği bilgisi, özgeçmişinizde yer alan diğer bilgiler ile tarafımızda bulunan diğer kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Eku Fren ve Döküm San. A.Ş (“Şirket”) tarafından işlenmektedir.

  • 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir;

İşleme Amacı
Veri Kategorisi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması

İşlem Güvenliği Bilgisi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Özgeçmiş Bilgileri

Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Özgeçmiş Bilgileri

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Özgeçmiş Bilgileri

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

İşlem Güvenliği Bilgisi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, İşlem Güvenliği Bilgisi, Özgeçmiş Bilgileri

  • 3. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, yukarıdaki işleme amaçları dahilinde; kurumsal programların kullanılması, iş sürekliliği ve iş geliştirme faaliyetleri için alınan hizmet ve yazılımların kullanılması gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde ve kanuni yükümlülük gereği işlem güvenliği bilgilerinin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması gibi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

  • 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; iş başvurunuzun değerlendirilmesi süreci boyunca; elektronik ortamda ilettiğiniz bilgi ve belgeler ile internet sayfasında yer alan form aracılığıyla, elektronik ortam araçları ile otomatik yollarla yazılı olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  • 5. İlgili Kişi Olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.eku.com.tr web adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan, ekufren@hs02.kep.tr KEP adresine göndereceğiniz ileti ile kvkk@eku.com.tr e-mail adresine; mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili form ile Tosb OSB 1. Cad. No:13 Çayırova /Kocaeli adresine şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu EKU, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, EKU tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.